Ett roteskolhus bygges

År 1885 blev det aktuellt med uppförandet av ett roteskolhus i Latikberg. Skolhusritningen finns ännu kvar, kanske den enda i socknen. Det är en väl utförd blyertsritning utförd av vice pastor Lars Dahlstedt, som signerat med namnstämpel. Enligt ritningen skulle skolsalen bli i längd 23 fot, höjd 12 fot, golvyta 506 kvfot och kubikinnehållet 6.072 kbf. Pastor Dahlstedt tillägger: "Önskligt vore att denna ritning följdes. Dock något större skolsal. Fönstren å gafveln böra dock vara 4 x 7 fot, breddsida 2 fönster 3,5 x 6,5 fot." Vid sammanträde med byamännen den 13 maj 1885 godkändes ritningen till skolhuset med tillägget att huset skulle uppföras 50 fot långt och 26 fot brett alltså helt enligt vice pastorns önskan. De undertecknande byamännen var Daniel Mannelqvist, Sven Mattsson, Hans Hansson, Sven-Olov Jonsson, Hans Persson, Sven Lidberg, Mikael Andersson, J. Hagelberg, N. N. Lindström och Matilda Erika Jönsdotter. Byggnadsarbetet påbörjades i maj 1885 och i slutet av 1886 var huset uppfört. Enligt dagsverkslistan av den 18/12 1886 hade då åtgått 5,5 hästdagsverken, 386 mannadagsverken, 40 sylar, 167 bräder, 158 bakar, 68 alnar takspån, 10.700 spånspik, 1.150 fyratumsspik och 600 tretumsspik. Uppgift på byggnadstimmar i antal och fördelning på hemman har ej kunnat erhållas. Något om prisläget på materialierna kan erhållas genom det avtal, som den 3 maj 1886 upprättades mellan byamännen och N. E. Ångkvist såsom förmyndare för avlidne Lars Petter Anderssons omyndiga Axel Olof och Gustafva Katarina. "Ackordtagarna-byamännen skall för hvarje dagsverk som å skolhuset för de omyndigas räkning arbetas betalas efter ett pris af 2 kronor per dag samt för varje tolft bräder 3 kronor och 50 öre och för varje tolft Syller 5 kronor samt för rote till Öfvertak efter ett pris af 1 krona 50 öre pr tolft samt efter 50 öre kubikaln för hyflad takspån. Och för tegel som å denna del belöper sig skall betalas efter ett pris af 6 kronor för 100 brändt. Det öfriga såsom Glas till fönster, Jernspik, färger till målning m.m. skall till ackordstagarna betalas efter i orten gångbart pris." Skolhuset stod därefter oinrett i fem år till 1891 då man i maj påbörjade inredningsarbetet. Under året utföres 266,5 dagsverken, inköptes 1.500 brända murtegel, drivning av väggarna betalades enligt ackord med 64 kr. Det inköptes en större kamin till skolsalen också för 64 kr. Diverse materialer inköptes för 116:74 däribland kan nämnas: 3 kilo och 2 hekto lim för rappning i såten för 3:76, en och 1/8 kanna linolja till kitt och målning 3:-, 4 ventiler till salsmuren 2:-, 72 rullar tapeter a 20 öre rullen 14:70. Vid årets slut sammanfattade redogöraren med något av pessimism i tonen: "Ännu fattas för Skolhuset 1 kamin för afklädningsrummet Pulpet, bänkar, stolar, bord, sängar, målning, Trappa, yttre dörren för afklädningsrummet, allt till ett värde av 340 kr." Den 28/11 1891 kom skolläraren E. P. Sundqvist med en skrivelse riktad till ungdomarna i byn. Han föreslog att de i likhet med ungdomarna i Nästansjö skulle hedra sig med bidrag till anskaffning av hänggardiner till skolan. Samtidigt passade skolläraren att bifoga ett prov på "Historiska bilder" av Starbäck, som kunde subskriberas hos honom. På listan tecknade sig 34 bidragsgivare för 15:60 kr varierande från 25 öre till 1:10. Sex gardiner med käppar inköptes och kostade 27:90 och 6 1/4 alnar kaliko för förlängning av gardinerna kostade 1:10 varför byamännen fick lägga till en slant. Pastor Dahlstedt stod till tjänst med ritning på pulpet och lärarstol. Ritningen var utförd i tusch och när den nu återfanns var den klistrad på storblommig tapetbit i jugentstil. "Svarta tavlan bör anbringas bakom eller vid sidan af lärarens plats. Fördelaktigt är att hafva en svart tavla som sträcker sig längs hela väggen ofvan plattformen." Byamännen infordrade anbud på vissa inredningsarbeten och enligt protokoll från byastämmor den 25/11 och 12/12 1889 bortsattes till minstbjudande följande arbeten. Snickaren Erik Sundqvist, Vilhelmina, tillverkning av pulpet 20:-, 4 skolbänkar (långbänkar) 32:-, bokskåp 13:-, 2 bord 8:- och trappa med 2 skåp 25:-. Nils-Erik Lindström, Latikberg, 2 soffor 20:- och Marsellius Wahlström, Latikberg, 2 lådor i avklädningsrummet 6:75 och en stol med skruv 5:-. J. F. R. Sehlström, Latikberg, skulle svara för tillverkning av en vedlåda i salen samt sätta lister kring väggarna i skolsalen och avklädningsrummet samt lister till alla klädhängare 10:50 samt dörrar till vedboden med panelning 5:75. För "målning i Skolhuset med tapeter och papp" antogs målaren P. Wikström, Umeå, mot ett arvode på 200:-. Var och en av de 10 byamännen skulle var och en leverera en stol "på hvarje hemman efter gamla skatten". Summa för målning och dessa inventarier 350:50. Den sammanlagda kostnaden för inredning steg till 1.148:58 kr. Därmed skulle skolhuset i stort sett vara färdigt, återstod erfoderlig belysning, som naturligtvis bestod av fotogenlampor. Dessa skänktes av byborna. Huset kom att tjäna sitt ändamål såsom skolhus, bönehus och lokal för byns andra gemensamma behov fram till 1956 då ny modern skola uppfördes."